People

Faculty

 • Dan Pei: Associate Professor in Computer Science

Affiliated Faculty

Post-Docs

 • Xiaohui Nie
 • Xidao Wen
 • Mian Du (Jointly sponsored with China National Clearing Center)
 • Chen Yang (Jointly sponsored with China National Clearing Center)

Staff

 • Juexing Liao
 • Keqing Song

Students

 • Ph.D. Students:
  • Mingjie Li
  • Qianyu Ouyang
  • Fede Zaiter
  • Zhenhe Yao
  • Zhaoyang Yu
 • Master Students:
  • Yao Wang
  • Pinnong Li
  • Canhua Wu
  • Yiran Cheng
  • Xianglin Lu
  • Xuanrun Wang
 • Undergraduate students
  • Yingzhuo Qian
  • Zhengqin He
  • Xipin Wang

Alumni

 • Ping Liu (Ph.D. 2021, First Job: First job:  Lecturer  @ Institute of Artificial Intelligence in Sports, Capital University of Physical Education And Sports, China.)
 • Yiwei Zhao (Tsinghua Undergraduate Research Intern, going to CMU ECE as a Ph.D. student)
 • Hanwen Hu (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Wenda Liu (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Ruming Tang (Ph.D. 2020,  First job:  AIOps Researcher, BizSeer)
 • Changhua Pei (Post-doc 2020, jointly sponsored with Alibaba. First job: algorithm engineer at Alibaba)
 • Yilin Li (Tsinghua Bachelor thesis 2020, going to CMU CS as a Master student)
 • Jing Zhu (Post-Doc 2020, First job:  AIOps Researcher, BizSeer)
 • Chenhao Niu (Tsinghua Undergraduate Research Intern, going to CMU M.S. in Machine Learning as a Master student)
 • Jinlin Lai (Tsinghua Undergraduate Research Intern, going to University of Massachusetts Amherst as a MS/PhD student)
 • Zhenting Cai  (Tsinghua Undergraduate Research Intern, going to University of  Washington Master Science of Technology Innovation program as a Master student)
 • Xiuqi Cao (Nankai University Research Intern, going to University of Southern California as a MS student)
 • Lingzhi Wang (Tsinghua Undergraduate Research Intern, going to University  of Chicago as a PhD student)
 • Zikai Chen (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Shangqing Xu (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Yihao Chen (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Cheng Luo (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Zaiyuan Jin (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Chengyang Luo (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Jiahao Bu  (Master 2019, co-advised with Ying Liu), Now an algorithm engineer at Meituan.
 • Huayi Luo (Bachelor 2019) Now an engineer at BizSeer
 • Minhu Wang (Bachelor 2019), Now an Ph.D. student at Tsinghua University
 • Dehao Tao (Bachelor 2019, Visiting student From BIT), Now a Master student at Tsinghua University
 • Zijie Ye (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Muxin Ye (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Wentao Xia (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Benliang Wang (Undergraduate intern from Nankai University,  now a  Master student at  CMU CS)
 • Wei Sun (Undergraduate intern from BUPT, now a Master student at USC CS )
 • Peiyan Yao (Undergraduate intern from Tsinghua University, now a PhD student Alberta University )
 • Yongqian Sun (Ph.D. 2019, Now an Assistant Professor at Nankai University)
 • Lei Zou (M.S. 2019) Now an entreprenur.
 • Swen Koller (Visiting Master Student, Imperial College, U.K.)
 • Haibin Li  (MS. 2018, Now an Assistant Professor in National University of Defense Technology)
 • Xingchi Yuan (Bachelor 2018, Now an engineer at Google China)
 • Jiachang Liu (Bachelor 2018, Now a PhD student at UCLA)
 • Mengyu Zhou (Ph.D. 2017, Now an Associate Researcher at MSRA)
 • Shenglin Zhang (Ph.D 2017,  Assistant Professor in Nankai University)
 • Changhua Pei (Ph.D. 2017,  Algorithm Engineer, Alibaba )
 • Shiwen Cheng(MS. 2017)
 • Guoshun Nan (Visiting Ph.D from BUPT. Now Post-Doc at SUTD)
 • Hui Xie (co-advised with Youjian Zhao)
 • Xiao Yang (Visiting Master student from Guizhou University)
 • Zihao Jin (undergraduate intern from Tsinghua)
 • Xinjiang Yu (undergraduate intern from Tsinghua)
 • Tianliang Zhang (undergraduate intern from BUPT)
 • Jun Wu (Visting Master student from Tsinghua Shenzhen Graduate School)
 • Menghan Li. Ph.D. 2016.  co-advised with Xiaoping Zhang and Ke Xu.  Now a Researcher at a research institute.
 • Dapeng Liu . Ph.D. 2016.  co-advised with Youjian Zhao. Now CEO at BizSeer.
 • Guo Chen. Ph.D. 2016. co-advised with Youjian Zhao. Now Associate Professor at Hunan University. First Job: a Researcher at Microsoft Research Asia.
 • Jianxun Cao. Ph.D. 2016. co-advised with Xiaoping Zhang and Youjian Zhao. Now a Researcher at a research institute.
 • Kaixin Sui. Ph.D. 2016. co-advised with Youjian Zhao. Now Director of AIOps Lab, BizSeer.
 • Yaodong Zhang. Ph.D. 2016.  co-advised with JianYuan and Yue Wang. Now a Researcher at China Aerospace Research Institute II.
 • Zhelun Wu. Bachelor 2016.  Now a Ph.D. student at Princeton
 • Hailiang Xu. Bachelor 2016.  Now a MS student at CMU
 • Minghan Fu. Bachelor 2016. Now a MS student at CMU
 • Yang Liu. Bachelor 2016. Now a MS student at UIUC
 • Zihan Wang. Bachelor 2016. Now a MS student at Tsinghua University
 • Peixian Liang. Bachelor 2016. Now a Ph.D. student at Notre Dame.
 • Siqi Sun. Bachelor 2015. Now a MS student at Tsinghua.
 • Mengjin Yan. Bachelor 2015. Now a MS student at CMU.
 • Yuanjun Yao. Bachelor 2015. Now a PhD student at Duke.
 • Ken Ling. Bachelor 2015. Now a MS student @CMU.
 • Shengjian Jiang. Bachelor 2013. Now a MS student at a research institute.
 • Zhaolin Zhang. Bachelor 2013. Now a MS student at a research institute.

 
 
 
Scroll Up