People

Faculty

 • Dan Pei: Associate Professor in Computer Science

Affiliated Faculty

Post-Doc

Staff

 • Juexing Liao

Students

 • Ph.D. Students:
  • Nengwen Zhao
  • Wenxiao Chen
  • Zhihan Li (co-advised with Youjian Zhao)
  • Zeyan Li
  • Qianyu Ouyang
 • Master Students:
  • Yao Wang
  • Fede Zaiter
  • Pinnong Li
  • Canhua Wu
 • Undergraduate students
  • Zhenhe Yao (incoming Ph.D. student)
  • Zhaoyang Yu (incoming Ph.D. student)
  • Yiran Cheng (incoming Master student)
  • Xinya Wu (from BUPT)
  • Chenhao Niu
  • Yilin Li
  • Jinlin Lai
  • Zaiyuan Jin
  • Zikai Chen
  • Zhenting Cai
  • Xipin Wang
  • Shangqing Xu
  • Yiwei Zhao
  • Yuhao Chen
  • Jiaqi Han
  • Rui Jiao
  • Chengyang Luo
  • Wenda Liu
  • Cheng Luo
  • Hanwen Hu
  • ….

Alumni

 • Jiahao Bu  (Master 2019, co-advised with Ying Liu), Now an algorithm engineering at Meituan.
 • Huayi Luo (Bachelor 2019) Now an engineer at BizSeer
 • Minhu Wang (Bachelor 2019), Now an Ph.D. student at Tsinghua University
 • Dehao Tao (Bachelor 2019, Visiting student From BIT), Now a Master student at Tsinghua University
 • Zijie Ye (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Muxin Ye (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Wentao Xia (Tsinghua Undergraduate Research Intern)
 • Benliang Wang (Undergraduate intern from Nankai University, going to CMU CS as a Master student)
 • Wei Sun (Undergraduate intern from BUPT, going to USC CS as a Master student)
 • Peiyan Yao (Undergraduate intern from Tsinghua University, going to Alberta University as a PhD student)
 • Yongqian Sun (Ph.D. 2019, Now an Assistant Professor at Nankai University)
 • Lei Zou (M.S. 2019) Now an entreprenur.
 • Swen Koller (Visiting Master Student, Imperial College, U.K.)
 • Haibin Li  (MS. 2018, Now an Assistant Professor in National University of Defense Technology)
 • Xingchi Yuan (Bachelor 2018, Now an engineer at Google China)
 • Jiachang Liu (Bachelor 2018, Now a PhD student at UCLA)
 • Mengyu Zhou (Ph.D. 2017, Now an Associate Researcher at MSRA)
 • Shenglin Zhang (Ph.D 2017,  Assistant Professor in Nankai University)
 • Changhua Pei (Ph.D. 2017,  Algorithm Engineer, Alibaba )
 • Shiwen Cheng(MS. 2017)
 • Guoshun Nan (Visiting Ph.D from BUPT. Now Post-Doc at SUTD)
 • Hui Xie (co-advised with Youjian Zhao)
 • Xiao Yang (Visiting Master student from Guizhou University)
 • Zihao Jin (undergraduate intern from Tsinghua)
 • Xinjiang Yu (undergraduate intern from Tsinghua)
 • Tianliang Zhang (undergraduate intern from BUPT)
 • Jun Wu (Visting Master student from Tsinghua Shenzhen Graduate School)
 • Menghan Li. Ph.D. 2016.  co-advised with Xiaoping Zhang and Ke Xu.  Now a Researcher at a research institute.
 • Dapeng Liu . Ph.D. 2016.  co-advised with Youjian Zhao. Now CEO at BizSeer.
 • Guo Chen. Ph.D. 2016. co-advised with Youjian Zhao. Now Associate Professor at Hunan University. First Job: a Researcher at Microsoft Research Asia.
 • Jianxun Cao. Ph.D. 2016. co-advised with Xiaoping Zhang and Youjian Zhao. Now a Researcher at a research institute.
 • Kaixin Sui. Ph.D. 2016. co-advised with Youjian Zhao. Now Director of AIOps Lab, BizSeer.
 • Yaodong Zhang. Ph.D. 2016.  co-advised with JianYuan and Yue Wang. Now a Researcher at China Aerospace Research Institute II.
 • Zhelun Wu. Bachelor 2016.  Now a Ph.D. student at Princeton
 • Hailiang Xu. Bachelor 2016.  Now a MS student at CMU
 • Minghan Fu. Bachelor 2016. Now a MS student at CMU
 • Yang Liu. Bachelor 2016. Now a MS student at UIUC
 • Zihan Wang. Bachelor 2016. Now a MS student at Tsinghua University
 • Peixian Liang. Bachelor 2016. Now a Ph.D. student at Notre Dame.
 • Siqi Sun. Bachelor 2015. Now a MS student at Tsinghua.
 • Mengjin Yan. Bachelor 2015. Now a MS student at CMU.
 • Yuanjun Yao. Bachelor 2015. Now a PhD student at Duke.
 • Ken Ling. Bachelor 2015. Now a MS student @CMU.
 • Shengjian Jiang. Bachelor 2013. Now a MS student at a research institute.
 • Zhaolin Zhang. Bachelor 2013. Now a MS student at a research institute.

 
 
 
Scroll Up