Publications

Code and Dataset open sourced by NetMan:
http://github.com/NetManAIOps

2020:

 • FluxInfer: Automatic Diagnosis of Performance Anomaly for Online Database System
  Ping Liu, Shenglin Zhang, Yongqian Sun, Yuan Meng, Jiahai Yang, Dan Pei
  IPCCC2020, November 6 – 8, 2020, virtual conference
  PaperSlides
 • VAEPP: Variational Autoencoder with a Pull-back Prior
  Wenxiao Chen, Wenda Liu, Zhenting Cai, Haowen Xu, Dan Pei
  ICONIP2020, November 18 – 22, 2020, Online
  PaperSlides
 • Shallow VAEs with RealNVP Prior Can Perform as Well as Deep Hierarchical VAEs
  Haowen Xu, Wenxiao Chen, Jinlni Lai, Zhihan Li, Youjian Zhao, Dan Pei
  ICONIP2020, November 18 – 22, 2020, Online
  PaperSlides
 • LogTransfer: Cross-System Log Anomaly Detection for Software Systems with Transfer Learning
  Rui Chen, Shenglin Zhang, Dongwen Li, Yuzhe Zhang, Fangrui Guo, Weibin Meng, Dan Pei, Yuzhi Zhang, Xu Chen, Yuqing Liu
  ISSRE2020, Oct 12 – 15, 2020, Coimbra, Portugal
  PaperSlides
 • Unsupervised Detection of Microservice Trace Anomalies through Service-Level Deep Bayesian Networks
  Ping Liu, Haowen Xu, Qianyu Ouyang, Rui Jiao, Zhekang Chen,  Shenglin Zhang, Jiahai Yang, Linlin Mo, Jice Zeng, Wenman Xue, Dan Pei
  ISSRE2020, Oct 12 – 15, 2020, Coimbra, Portugal
  PaperSlides
 • Real-time Incident Prediction for Online Service Systems
  Nengwen Zhao, Junjie Chen, Zhou Wang , Xiao Peng , Gang Wang, Yong Wu, Fang Zhou, Zhen Feng, Xiaohui Nie, Wenchi Zhang, Kaixin Sui, Dan Pei
  ESEC/FSE 2020,Sacramento, California, United States, November 8,  2020
  PaperSlides
 • A Practical Machine Learning-Based Framework to Detect DNS Covert Communication in Enterprises
  Ruming Tang, Cheng Huang, Yanti Zhou, Haoxian Wu, Xianglin Lu, Yongqian Sun, Qi Li, Jinjin Li, Weiyao Huang, Siyuan Sun, Dan Pei
  SecureComm 2020, Cyberspace , October 21-23, 2020
  PaperSlides
 • Efficient and Robust Syslog Parsing for Network Devices in Datacenter Networks
  Shenglin Zhang ; Ying Liu ; Weibin Meng ; Jiahao Bu ; Sen Yang ; Yongqian Sun ; Dan Pei ; Jun Xu ; Yuzhi Zhang ; Lei Song ; Ming Zhang
  IEEE Access
  Paper (A journal paper, no slides)
 • Diagnosing Root Causes of Intermittent Slow Queries in Cloud Databases
  Minghua Ma, Zheng Yin, Shenglin Zhang, Sheng Wang, Christopher Zheng, Xinhao Jiang, Hanwen Hu, Cheng Luo, Yilin Li, Nengjun Qiu, Feifei Li, Changcheng Chen, Dan Pei
  VLDB 2020, Tokyo, Japan, August 31, 2020.
  PaperSlidesVideo
 • A Semantic-aware Representation Framework forOnline Log Analysis
  Weibin Meng, Ying Liu, Yuheng Huang, Shenglin Zhang, Federico Zaiter, Bingjin Chen, Dan Pei
  ICCCN 2020, Honolulu, Hawaii, USA, Auguest 3 – August 6, 2020.
  PaperSlidesCode
 • LogParse: Making Log Parsing Adaptive through Word Classification
  Weibin Meng, Ying Liu, Federico Zaiter, Shenglin Zhang, Yihao Chen, Yuzhe Zhang, Yichen Zhu, En Wang, Ruizhi Zhang, Shimin Tao, Dian Yang, Rong Zhou, Dan Pei
  ICCCN 2020, Honolulu, Hawaii, USA, Auguest 3 – August 6, 2020.
  PaperSlidesCode
 • Practical and White-Box Anomaly Detection through Unsupervised and Active Learning
  Yao Wang, Zhaowei Wang, Zejun Xie, Nengwen Zhao, Junjie Chen, Wenchi Zhang, Kaixin Sui, Dan Pei
  ICCCN 2020, Honolulu, Hawaii, USA, August 3 – August 6, 2020.
  PaperSlides
 • Localizing Failure Root Causes in a Microservice through Causality Inference
  Yuan Meng , Shenglin Zhang, Yongqian Sun, Ruru Zhang , Zhilong Hu, Yiyin Zhang, Chenyang Jia, Zhaogang Wang, Dan Pei
  IWQOS2020, Virtual Conference, 5-17 June 2020
  PaperSlidesVideo
 • Unsupervised Clustering through Gaussian Mixture Variational AutoEncoder with Non-Reparameterized Variational Inference and Std Annealing
  Zhihan Li, Youjian Zhao, Haowen Xu, Wenxiao Chen, Shangqing Xu, Yilin Li, Dan Pei
  IJCNN (WCCI) 2020, Virtual Conference, Jul 19-24, 2020
  PaperSlides
 • Understanding and Handling Alert Storm for Online Service Systems
  Nengwen Zhao, Junjie Chen, Xiao Peng, Honglin Wang, Xinya Wu, Yuanzong Zhan, Zikai Chen , Xiangzhong Zheng, Xiaohui Nie, Gang Wang, Yong Wu, Fang Zhou, Wenchi Zhang, Kaixin Sui, Dan Pei
  ICSE SEIP 2020, Virtual Conference,  Jul 6-11 2020
  PaperSlides
 • Automatically and Adaptively Identifying Severe Alerts for Online Service Systems
  Nengwen Zhao, Panshi Jin, Lixin Wang, Xiaoqin Yang, Rong Liu, Wenchi Zhang, Kaixin Sui, Dan Pei
  INFOCOM 2020, Virtual Conference, Jul 6-9, 2020
  PaperSlides
 • ZeroWall: Detecting Zero-Day Web Attacks through Encoder-Decoder Recurrent Neural Networks
  Ruming Tang, Zheng Yang, Zeyan Li, Weibin Meng, Haixin Wang, Qi Li, Yongqian Sun, Dan Pei, Tao Wei, Yanfei Xu, Yan Liu
  INFOCOM 2020, Cyberspace, Jul 6-9, 2020
  PaperSlidesVideo
 • Batch Job Run Time Prediction for Auto-Scaling in the Cloud
  Minghua Ma, Christopher Zheng, Junjie Chen, Yilin Li, Dan Pei
  CIEMCS 2020 , New York, NY, USA, February 7, 2020.
  Paper (Poster, no slides)

2019:

 • The Search for Sparse, Robust Neural Networks
  Justin Cosentino*, Federico Zaiter*, Dan Pei, Jun Zhu
  SRDM 2019 , Vancouver, British Columbia, Canada, December 13th, 2019.
  PaperPoster
 • FluxRank: A Widely-Deployable Framework to Automatically Localizing Root Cause Machines for Software Service Failure Mitigation
  Ping Liu,Yu Chen,Xiaohui Nie,Jing Zhu,Shenglin Zhang,Kaixin Sui,Ming Zhang,Dan Pei
  ISSRE 2019, Berlin, Germany, Oct 28-31, 2019
  PaperSlides
 • Generic and Robust Localization of Multi-Dimensional Root Causes 
  Zeyan Li, Chengyang Luo, Yiwei Zhao, Yongqian Sun, Kaixin Sui, Xiping Wang, Dapeng Liu, Xing Jin, Qi Wang and Dan Pei
  ISSRE 2019, Berlin, Germany, Oct 28-31, 2019
  PaperSlidesDataset
 • Walking without Friends: Publishing Anonymized Trajectory Dataset without Leaking Social Relationships
  Kai Zhao, Zhen Tu, Fengli Xu, Yong Li, Pengyu Zhang, Dan Pei, Li Su, Depeng Jin
  IEEE TNSM (IEEE Transactions on Network and Service Management)
  Paper (A journal paper, no slides)
 • Collaborative Learning of Human Behavior: An Empirical Study on Location Prediction
  Yan Lu, Yuanchao Shu, Xu Tan, Yunxin Liu, Mengyu Zhou, Qi Chen, Dan Pei
  SEC 2019 (The Fourth ACM/IEEE Symposium on Edge Computing), Washington DC, November 7-9, 2019
  Paper
 • Personalized Context-aware Re-ranking for E-commerce Recommender Systems
  Changhua Pei, Yi Zhang, Yongfeng Zhang, Fei Sun, Xiao Lin, Hanxiao Sun, Jian Wu, Peng Jiang, Wenwu Ou, Dan Pei
  RecSys 2019, Copenhagen, Denmark, September 16-20, 2019.
  PaperSlides
 • LogAnomaly: Unsupervised Detection of Sequential and Quantitative Anomalies in Unstructured Logs
  Weibin Meng, Ying Liu, Yichen Zhu, Shenglin Zhang, Dan Pei, Yuqing Liu, Yihao Chen, Ruizhi Zhang, Shimin Tao, Pei Sun, Rong Zhou
  IJCAI 2019, Macao, China, August 10-16 2019.
  PaperSlides
 • Robust Anomaly Detection for Multivariate Time Series through Stochastic Recurrent Neural Network
  Ya Su, Youjian Zhao, Chenhao Niu, Rong Liu, Wei Sun, Dan Pei
  KDD 2019, Anchorage, Alaska, USA, August 4 – 8 2019
  PaperSlidesCodeDataset
 • Automatic and Generic Periodicity Adaptation for KPI Anomaly Detection 
  Nengwen Zhao, Jing Zhu , Yao Wang, Minghua Ma, Wenchi Zhang, Dapeng Liu, Ming Zhang, Dan Pei
  IEEE TNSM (IEEE Transactions on Network and Service Management), 2019,  Volume: 16 , Issue: 3 , Sept. 2019, Page(s): 1170 – 1183
  Paper(A journal paper, no slides)
 • CoFlux: Robustly Correlating KPIs by Fluctuations for Service Troubleshooting
  Ya Su, Youjian Zhao, Wentao Xia, Rong Liu, Jiabao Bu, Jing Zhu, Yuanpu Cao, Haibin Li, Chenhao Niu, Yiyin Zhang, Zhaogang Wang, Dan Pei
  IWQOS 2019, Phoenix, Arizona, USA, June 24-25 2019
  PaperSlides
 • Causal Analysis of the Unsatisfying Experience in Realtime Mobile Multiplayer Games in the Wild
  Yuan Meng,Shenglin Zhang, Zijie Ye, Benliang Wang, Zhi Wang,Yongqian Sun, Xitong Liu, Shuai Yang, Dan Pei
  ICME 2019, Shanghai, China, July 8-12, 2019
  PaperPoster
 • Dynamic TCP Initial Windows and Congestion Control Schemes through Reinforcement Learning
  Xiaohui Nie, Youjian Zhao, Zhihan li, Guo Chen, Kaixin Sui, Jiyang Zhang, Zijie Ye, Dan Pei
  JSAC 2019, Artificial Intelligence and Machine Learning for Networking and Communications
  Paper (A journal paper, no slides)
 • Unsupervised Anomaly Detection for Intricate KPIs via Adversarial Training of VAE
  Wenxiao Chen, Haowen Xu, Zeyan Li, Dan Pei, Jie Chen, Hong Lin, Yang Feng, Zhaogang Wang
  INFOCOM 2019, Paris, France, April 29-May 2, 2019.
  PaperSlides
 • Label-Less: A Semi-automatic Labelling Tool for KPI Anomalies
  Nengwen Zhao, Jing Zhu, Rong Liu, Dapeng Liu, Ming Zhang, Dan Pei
  INFOCOM 2019, Paris, France, April 29 – May 2, 2019.
  Final Version  Please note: the   original version of this paper greatly understated how closely this work is based on the work of Dr. Keogh and collaborators, and we sincerely apologize for this.
 • 基于聚类的多维数据热点发现算法
  邹磊,朱晶,聂晓辉,苏亚 ,裴丹,孙宇
  小型微型计算机系统,465-471 页,第40卷,第3期, 2019年3月
  Paper  (A journal paper, no slides)

2018:

 • 一种无监督的数据库用户行为异常检测方法
  李海斌,李  琦,汤汝鸣,吴  珺,吕志远,裴  丹,史俊杰,董  旭,房双德,杨一飞,吴  烨
  小型微型计算机系统,第39卷,第11期,2018年11月
  Paper  (A journal paper, no slides)
 • Rapid Deployment of Anomaly Detection Models for Large Number of Emerging KPI Streams
  Jiahao Bu, Ying Liu , Shenglin Zhang , Weibin Meng , Qitong Liu, Xiaotian Zhu, Dan Pei
  IPCCC 2018, Orlando, Florida, USA, November 17-19, 2018.
  PaperSlides
 • The Frame Latency of Personalized Livestreaming Can Be Significantly Slowed Down by WiFi
  Guoshun Nan, Xiuquan Qiao, Jiting Wang, Zeyan Li, Jiaohao Nu, Mengyu Zhou, Changhua Pei, Dan Pei
  IPCCC 2018, Orlando, Florida, USA, November 17-19, 2018.
  PaperSlides
 • Robust and Unsupervised KPI Anomaly Detection Based on Conditional Variational Autoencoder
  Zeyan Li, Wenxiao Chen, Dan Pei
  IPCCC 2018, Orlando, Florida, USA, November 17-19, 2018.
  PaperVideoSlidesCode
 • Robust and Rapid Adaption for Concept Drift in Software System Anomaly Detection
  Minghua Ma, Shenglin Zhang, Dan Pei, Xin Huang, Hongwei Dai
  ISSRE 2018 Best Paper, Memphis, TN, USA, October 15-18, 2018.
  PaperVideoSlides
 • The DevOps Lab Platform for Managing Diversified Projects in Educating Agile Software Engineering.
  Xiaoying Bai; Dan Pei; Mingjie Li; Shanshan Li
  2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). San Jose, CA, Oct 3 – Oct 6, 2018.
  Paper
 • Reducing Web Latency through Dynamically Setting TCP Initial Window with Reinforcement Learning
  Xiaohui Nie, Youjian Zhao, Dan Pei, Guo Chen, Kaixin Sui, Jiyang Zhang
  IWQoS 2018, Banff, Alberta, Canada, June 4-6, 2018.
  PaperSlides
 • Robust and Rapid Clustering of KPIs for Large-Scale Anomaly Detection
  Zhihan Li, Youjian Zhao, Rong Liu, Dan Pei
  IWQoS 2018, Banff, Alberta, Canada, June 4-6, 2018.
  Paper Slides
 • Device-Agnostic Log Anomaly Classification with Partial Labels
  Weibin Meng, Ying Liu, Shenglin Zhang, Dan Pei, Hui Dong, Lei Song, Xulong Luo
  IWQoS 2018, Banff, Alberta, Canada, June 4-6, 2018. (Short paper)
  PaperSlidesCode
 • HotSpot: Anomaly Localization for Additive KPIs with Multi-Dimensional Attributes
  Yongqian Sun, Youjian Zhao, Ya Su, Dapeng Liu, Xiaohui Nie, Yuan Meng, Shiwen Cheng, Dan Pei, Shenglin Zhang, Xianping Qu, Xuanyou Guo
  IEEE Access 2018
  Paper  (A journal paper, no slides)
 • PreFix: Switch Failure Prediction in Datacenter Networks
  Shenglin Zhang, Ying Liu, Weibin Meng, Zhiling Luo, Jiahao Bu, Sen Yang, Peixian Liang, Dan Pei, Jun (Jim) Xu, Yuzhi Zhang, Yu Chen, Hui Dong, Xianping Qu, Lei Song.
  SIGMETRICS 2018, Irvine, California, USA, June 18-22, 2018.
  PaperSlidesDataset
 • Continuous Delivery of Personalized Assessment and Feedback in Agile Software Engineering Projects
  Xiaoying Bai, Mingjie Li, Dan Pei, Shanshan Li, Deming Ye
  ICSE 2018 “Software Engineering Education and Training” Track. May 27 – 3 June 2018, Gothenburg, Sweden
  Paper
 • Preventing Wi-Fi Privacy Leakage: A User Behavioral Similarity Approach
  Xiuping Han, Zhi Wang and Dan Pei
  ICC 2018, Kansas City, MO, USA, 20-24 May 2018
  Paper
 • Unsupervised Anomaly Detection via Variational Auto-Encoder for Seasonal KPIs in Web Applications
  Haowen Xu, Wenxiao Chen, Nengwen Zhao, Zeyan Li, Jiahao Bu, Zhihan Li, Ying Liu, Youjian Zhao, Dan Pei, Yang Feng, Jie Chen, Zhaogang Wang and Honglin Qiao
  WWW 2018, Lyon, France, 23-27 April 2018
  PaperSlidesCode

 

2017:

 • 基于机器学习的智能运维
  裴丹,张圣林,裴昶华
  中国计算机学会通讯,第13卷,第12期,2017年12月,p68-73
  Paper  (A journal paper, no slides)
 • TCP WISE: One Initial Congestion Window Is Not Enough
  Xiaohui Nie,Youjian Zhao, Guo Chen, Kaixin Sui, Yazheng Chen, Dan Pei, Miao Zhang, Jiyang Zhang
  IPCCC 2017, San Diego, California, USA, Dec 2017.
  PaperSlides
 • Mining Crowd Mobility and WiFi Hotspots on a Densely-populated Campus
  Mengyu Zhou, Kaixin Sui, Dan Pei, Thomas Moscibroda
  PURBA 2017, Maui, Hawaii, USA, September 2017.
  Paper
 • How Vulnerable Is the Public WiFi AP You Are Using?
  Ruming Tang, Haibin Li, Kaixin Sui, Zihao Jin, Xiao Yang, Dan Pei and Beichuan Zhang
  ICCCN 2017,  Vancouver, Canada, 31 July-4 August 2017.
  PaperSlides
 • How Much Are Your Neighbors Interfering with Your WiFi Delay?
  Changhua Pei, Youjian Zhao, Guo Chen, Yuan Meng, Yang Liu, Ya Su, Yaodong Zhang, Ruming Tang and Dan Pei
  ICCCN 2017,  Vancouver, Canada, 31 July-4 August 2017.
  Paper
 • Syslog Processing for Switch Failure Diagnosis and Prediction in Datacenter Networks
  Shenglin Zhang, Weibin Meng, Jiahao Bu, Sen Yang, Ying Liu, Dan Pei, Jun(Jim) Xu, Yu Chen, Hui Dong, Xianping Qu, Lei Song
  IWQoS 2017,Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Spain, 14-16 June 2017.
  Paper Slides
 • Latency-Based WiFi Congestion Control in the Air for Dense WiFi Networks
  Changhua Pei, Youjian Zhao, Yunxin Liu, Kun Tan, Jiansong Zhang, Yuan Meng, Dan Pei
  IWQoS 2017, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Spain, 14-16 June 2017.
  PaperSlides
 • You Can Hide, But Your Periodic Schedule Can’t
  Minghua Ma, Kai Zhao, Kaixin Sui, Lei Xu, Yong Li, Dan Pei
  IWQoS 2017, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Spain, 14-16 June 2017. (Short paper)
  PaperSlides
 • F2Tree: Rapid Failure Recovery for Routing in Production Data Center Networks
  Guo Chen,  Youjian Zhao, Hailiang Xu, Dan Pei,  Dan Li.
  IEEE/ACM Transactions on Networking. March 2017.
  Paper
 • Firewall Fingerprinting and Denial of Fireballing Attacks
  Amir Khakpour, Alex Liu, Joshua Hulst, Zihui Ge, Dan Pei, Jia Wang
  IEEE Transactions on Information Forensics and Security. Feb. 2017
  Paper
 • Why it Takes so Long to Connect to a WiFi Access Point?
  Changhua Pei,  Zhi Wang, Youjian Zhao, Zihan Wang, Yuan Meng, Dan Pei, Yuanquan Peng, Wenliang Tang, Xiaodong Qu
  INFOCOM 2017, Atlanta, Georgia, USA, May 1-4.
  PaperSlidesarXiv

2016:

 • Mining Causality Graph For Automatic Web-based Service Diagnosis
  Xiaohui Nie, Youjian Zhao, Kaixin Sui, Dan Pei, Yu Chen, Xianping Qu
  IPCCC 2016, Las Vegas, Nevada, USA, Dec 2016.
  PaperSlides
 • EDUM: Classroom Education Measurements via Large-scale WiFi Networks
  Mengyu Zhou, Minghua Ma, Yangkun Zhang, Kaixin Sui, Dan Pei, Thomas Moscibroda
  UbiComp 2016, Heidelberg, Germany, September 2016.
  PaperSlides
 • Interest-Suppression-based NDN Live Video Broadcasting over Wireless LAN
  Menghan Li, Dan Pei, Xiaoping Zhang, Beichuan Zhang, Ke Xu
  Frontiers of Computer Science, accepted.
  Paper
 • Fetching Popular Data from the Nearest Replica in NDN
  Jianxun Cao, Dan Pei, Xiaoping Zhang, Beichuan Zhang, Youjian Zhao
  ICCCN 2016, Hawaii, USA, August 2016.
  Paper Slides
 • Understanding the Impact of AP Density on WiFi Performance Through Real-World Deployment
  Kaixin Sui, Siqi Sun, Yousef Azzabi, Xiaoping Zhang, Youjian Zhao, Jilong Wang, Zimu Li, Dan Pei
  LANMAN 2016, Rome, Italy, June 2016.
  PaperSlides
 • Your Trajectory Privacy Can Be Breached Even If You Walk in Groups
  Kaixin Sui, Youjian Zhao, Dapeng Liu, Minghua Ma, Lei Xu, Li Zimu, Dan Pei
  IWQoS 2016, Beijing, China, June 2016. (Short paper)
  PaperSlides
 • M3: Practical and Reliable Multi-Layer Video Multicast over Multi-Rate Wi-Fi Network
  Menghan Li, Dan Pei, Xiaoping Zhang, Beichuan Zhang, Zhi Wang, Hailiang Xu, Zihan Wang
  IWQoS 2016, Beijing, China, June 2016.
  PaperSlides
 • Fast and Cautious: Leveraging Multi-path Diversity for Transport Loss Recovery in Data Centers
  Guo Chen, Yuanwei Lu, Yuan Meng, Bojie Li, Kun Tan, Dan Pei, Peng Cheng, Layong (Larry) Luo, Yongqiang Xiong, Xiaoliang Wang, and Youjian Zhao
  USENIX ATC 2016, Denver, CO, USA, June 2016
  PaperSlidesAudio
 • FUNNEL: Assessing Software Changes in Web-based Services
  Shenglin Zhang, Ying Liu, Dan Pei, Yu Chen, Xianping Qu, Shimin Tao, Zhi Zang, Xiaowei Jing, Mei Feng
  Transactions on Service Computing, 2016
  Paper (A journal paper, no slides)
 • MobiCamp: a Campus-wide Testbed for Studying Mobile Physical Activities
  Mengyu Zhou, Kaixin Sui, Minghua Ma, Youjian Zhao, Dan Pei, Thomas Moscibroda
  WPA 2016, Singapore, June 2016
  PaperSlides
 • Characterizing and Improving WiFi Latency in Large-Scale Operational Networks
  Kaixin Sui, Mengyu Zhou, Dapeng Liu, Minghua Ma, Dan Pei, Youjian Zhao, Zimu Li, Thomas Moscibroda
  MobiSys 2016, Singapore, June 2016
  PaperVideoSlides
 • Improving the Freshness of NDN Forwarding States
  Jianxun Cao, Dan Pei, Zhelun Wu, Xiaoping Zhang, Beichuan Zhang, Lan Wang, Youjian Zhao
  IFIP Networking 2016, Vienna, Austria, May 2016
  PaperSlides
 • FOCUS: Shedding Light on the High Search Response Time in the Wild
  Dapeng Liu, Youjian Zhao, Kaixin Sui, Lei Zou, Dan Pei, Qingqian Tao, Xiyang Chen, Dai Tan
  INFOCOM 2016, San Francisco, CA, USA, Apr 2016
  PaperSlides
 • WiFi can Be the Weakest Link of Round Trip Network Latency
  Changhua Pei, Youjian Zhao, Guo Chen, Ruming Tang, Yuan Meng, Minghua Ma, Ken Ling, Dan Pei
  INFOCOM 2016, San Francisco, CA, USA, Apr 2016
  PaperSlides

 

2015:

 • Learning Thresholds for PV Change Detection from Operators’ Labels
  Dapeng Liu, Youjian Zhao, Kaixin Sui, Shiwen Cheng, Dan Pei, Chengbin Quan, Jiao Luo, Xiaowei Jing, Mei Feng
  IPCCC 2015, Nanjing, China, Dec 2015
  PaperSlides
 • Narrowing Down the Debugging Space of Slow Search Response Time
  Dapeng Liu, Youjian Zhao, Dan Pei, Chengbin Quan, Qingqian Tao, Pei Wang, Xiyang Chen, Dai Tan, Xiaowei Jing, Mei Feng
  IPCCC 2015, Nanjing, China, Dec 2015
  PaperSlides
 • Rapid and Robust Impact Assessment of Software Changes in Large Internet-based Services
  Shenglin Zhang, Ying Liu, Dan Pei, Yu Chen, Xianping Qu, Shimin Tao, Zhi Zang
  ACM CoNEXT 2015, Heidelberg, Germany, Dec 2015
  PaperSlides
 • Opprentice: Towards Practical and Automatic Anomaly Detection Through Machine Learning
  Dapeng Liu, Youjian Zhao, Haowen Xu, Yongqian Sun, Dan Pei, Jiao Luo, Xiaowei Jing, Mei Feng
  ACM IMC 2015, Tokyo, Japan, Oct 2015
  PaperSlides
 • Alleviating Flow Interference in Data Center Networks through Fine-grained Switch Queue Management
  Guo Chen, Youjian Zhao, Dan Pei.
  Elsevier Computer Networks. 2015.
  Paper (A journal paper, no slides)
 • NDN Live Video Broadcasting over Wireless LAN
  Menghan Li, Dan Pei, Xiaoping Zhang, Beichuan Zhang and Ke Xu.
  ICCCN, Las Vegas, Nevada, USA. August 3 – August 6, 2015.
  PaperSlides
 • Rewiring 2 Links is Enough: Accelerating Failure Recovery in Production Data Center Networks
  Guo Chen, Youjian Zhao, Dan Pei, and Dan Li.
  ICDCS, Columbus, Ohio, USA. June 29th – July 2nd , 2015.
  PaperSlides
 • How Bad Are The Rogues’ Impact on Enterprise 802.11 Network Performance?
  Kaixin Sui, Youjian Zhao, Dan Pei, and Zimu Li.
  INFOCOM 2015, Hongkong, China, April 27-30, 2015.
  PaperSlides
 • MIFO: Multi-Path Interdomain Forwarding.
  Ming Zhu, Dan Li, Ying Liu, Dan Pei, K.K. Ramakrishnan and Jianping Wu.
  2015 International Conference on Parallel Processing, Beijing, China, Sept. 2015.
  Paper

 

2014:

 • Application-Aware Latency Monitoring for Cloud Tenants via CloudWatch+
  Dapeng Liu, Dan Pei, Youjian Zhao
  CNSM 2014, Rio de Janeiro, Brazil, Nov 2014
  PaperSlides
 • A Measurement Study on BGP AS Path Looping (BAPL) Behavior
  Shenglin Zhang, Ying Liu, Dan Pei
  IEEE ICCCN, Shanghai, China, August 2014
  PaperSlides
 • Multi-AS Cooperative Incoming Traffic Engineering in a Transit-Edge Separate Internet
  Yaodong Zhang, Yue Wang, Dan Pei, and Jian Yuan.
  Elsevier Computer Networks. 2014.
  Paper (A journal paper, no slides)
 • Designing Buffer Capacity of Crosspoint-Queued Switch
  Guo Chen, Dan Pei, Youjian Zhao and Yongqian Sun
  IFIP NPC, Taiwan, Sept. 2014
  PaperSlides
 • CQRD: A Switch-based Approach to Flow Interference in Data Center Networks
  Guo Chen, Dan Pei, and Youjian Zhao
  IEEE LCN, Edmonton, Canada. Sept. 2014
  PaperSlides

For Dan’s publications before 2014, please check Dan’s Google Scholar page.

 
 
 
Scroll Up